PDF

 Na podlagi 2. točke prvega odstavka 22. člena Statuta Kajakaške zveze Slovenije (KZS), je predsedstvo KZS dne 17.3.2004 sprejelo
D I S C I P L I N S K I P R A V I L N I K
K A J A K A Š K E Z V E Z E S L O V E N I J E

I. Uvod
1. člen
S tem pravilnikom se določa odgovornost za disciplinske prekrške in postopek za ugotavljanje kršitve discipline.
2. člen
(1) Za disciplinski prekršek se odgovarja, če je bil storjen namenoma in iz hujše ali lažje malomarnosti.
(2) Za disciplinsko kršitev je mogoče izreči le disciplinski ukrep, ki je predpisan s tem pravilnikom in po postopku, ki ga določa ta pravilnik.
(3) Nepoznavanje aktov KZS in obveznosti, ki iz njih izhaja, nikogar ne opravičuje odgovornosti.

II. Temeljna načela
3. člen Disciplinska Komisija je pri svojem delu neodvisna in za svoje delo odgovarja le Skupščini KZS.
4. člen
(1) Disciplinsko komisijo se sestavljajo predsednik Disciplinske komisije ter dva člana.
(2) Član disciplinske komisije se lahko izloči, o tem odloči Predsedstvo KZS, ki v takšnem primeru imenuje nadomestnega člana.
5. člen
(1) Disciplinski postopek je hiter, ekonomičen, javen, usten in pisen.
(2) Nihče ne more biti kaznovan, če prej ni bil uradno zaslišan ali ni podal svojo pisno izjavo.
(3) V odsotnosti se lahko izreče kazen, če se ni odzval pisnemu vabilu na zaslišanje. V tem primeru se kazen izreče na osnovi podatkov s katerimi disciplinska komisija razpolaga.
6. člen
Vsak sklep komisije mora biti pisno obrazložen in izročen strankam.
7. člen
(1) Član je odgovoren samo, če je kriv. Član je kriv, če krši obveznost namenoma ali iz malomarnosti.
(2) Član krši namenoma, če bi moral vedeti, da bo zaradi tega dejanja ali opustitve nastala škodljiva posledica in tudi hoče, da taka posledica nastane ali vsaj dopusti njen nastanek.
(3) Član krši obveznosti iz malomarnosti, če ve ali bi moral vedeti, da bo zaradi njegovega dejanja ali opustitve nastala za zvezo škodljiva posledica, pa lahkomiselno misli, da ne bo nastala ali misli, da jo bo lahko pravočasno preprečil ali odvrnil.
(4) Za materialno škodo, ki jo je član povzročil zvezi je odškodninsko odgovoren, če je škodo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.
8. člen
Če kršitev obveznosti pomeni tudi kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora predsednik Disciplinske komisije o tem obvestiti pristojnega državnega tožilca ali drug pristojen organ pregona.
9. člen
Kazenska odgovornost, odgovornost za prekršek ali gospodarski prestopek ne izključuje disciplinske odgovornosti za kršitev obveznosti, če pomeni dejanje, ki se šteje za kaznivo dejanje, prekršek ali gospodarski prestopek tudi kršitev disciplinske obveznosti.
10. člen
(1) Stroški, ki nastanejo z disciplinskim postopkom, bremenijo člana, ki je pravnomočno spoznan za odgovornega kršitve obveznosti.
(2) Če je bil član oproščen kršitve obveznosti ali če je bil postopek, zoper njega ustavljen, ima pravico zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali v zvezi s postopkom. O zahtevi odloča disciplinski organ, ki je vodil disciplinski postopek.
(3) Zoper odločitev o plačilu stroškov je možna pritožba na predsedstvo.
(4) Namen disciplinske kazni je vzgojno delovanje na kršitelja ter zagotavljanje reda in načela osebne odgovornosti. Gmotna odškodnina se lahko zahteva le za povrnitev naklepno povzročene škode.
11. člen
Nihče ne more biti kaznovan, če prej ni bil uradno zaslišan ali ni podal svojo pisno izjavo. V odsotnosti se lahko izreče kazen, če se ni odzval pisnemu pozivu na zaslišanje. V tem primeru se kazen izreče na osnovi podatkov s katerimi disciplinska komisija razpolaga.