PDF

Člani društva Kajak Kanu Klub Tacen so na občnem zboru dne 10.4.2013 v Ljubljani sprejeli spremembe
statuta Kajak Kanu Klub Tacen, ki se v čistopisu glasi
STATUT
KAJAK KANU KLUBA TACEN

I. Ime, sedež in področje delovanja
1. člen
(1) Ime društva je KAJAK KANU KLUB TACEN, s kratico KKK TACEN (v nadaljnjem besedilu društvo).
(2) Prvi del imena društva KAJAK KANU KLUB TACEN je stalen in se ne spreminja, k temu imenu pa se
lahko doda ime glavnega pokrovitelja, o čemer odloča Upravni odbor društva.
2. člen
Sedež društva je v Ljubljani, Marinovševa 8a, 1000 Ljubljana. Društvo ima svoj znak in pečat v stilizirani
obliki prednjega dela dveh indijanskih kanujev z napisom, ki vsebuje ime društva.
3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Mestne občine Ljubljana.
4. člen
Društvo je vključeno v Kajakaško zvezo Slovenije, lahko pa se vključuje tudi v druge organizacije, katerih
namen je razvijati športno dejavnost.

II. Namen in naloge društva
5. člen
(1) Društvo je prostovoljno, samostojno, nepolitično, nevladno in neprofitno združenje fizičnih oseb, ki se
združujejo zaradi uresničevanja osebnih in strokovnih interesov, vezanih na kajakaško dejavnost.
(2) Namen delovanja društva je razvoj kajaka in usposabljanje otrok, mladostnikov in odraslih na tem
področju ter pridobivanje materialnih sredstev za to delo.
6. člen
Naloge društva so:
• skrbi za razvoj, popularizacijo in množičnost kajakaškega športa,
• skrbi za izvajanje programa vrhunskega športa,
• skrbi za vzgojo in usposabljanje ter kvalitetni razvoj svojih članov-tekmovalcev,
• skrbi za pridobivanje in usposabljanje ter zaposlovanje strokovnih kadrov,
• skrbi za ohranjanje dobrega stanja vodotokov,
• organizira kondicijske priprave in treninge za vse kategorije članov-tekmovalcev,
• organizira mednarodna, državna, regijska, občinska in druga tekmovanja,
• sodeluje na tekmovanjih in drugih prireditvah,
• organizira rekreacijsko veslanje, tečaje in izobraževanje za otroke, mladino in odrasle,
• zagotavlja podporo projektom na področju uveljavljanja te športne panoge in kvalitetno delo
posameznikov ter društva (s strokovno in finančno pomočjo),
• skrbi za povezovanje z domačimi in tujimi sorodnimi organizacijami,
• organizira tekme po pravilih Kajakaške zveze Slovenije in po mednarodnih pravilih,
• skrbi, da način in vodenje tekmovanj poteka po propozicijah vodstva tekmovanja,
• organiziranje tiska, publiciranje in distribucija tekstov s področja osnovne dejavnosti društva, za
potrebe društva in v skladu z veljavnimi predpisi,
• izvajanje storitev reklame in ekonomske propagande, priprava plakatov in panojev, povezano z
osnovno dejavnostjo društva in v skladu z veljavnimi predpisi,
• organiziranje dobrodelnih prireditev,
• opravlja pridobitne dejavnosti povezane z namenom in cilji društva, ki pomenijo tudi boljšo izkoriščenost
osnovnih sredstev društva, izvajanje aktivnosti na obstoječih športnih objektih (93120), organiziranje kajak šole
in rafting izletov (85510) ter opravljanje gostinske (56210) in nastanitvene ponudbe (55209) v okviru prireditev
društva v skladu z veljavnimi predpisi.
7. člen
(1) Delovanje društva je javno.
(2) Društvo obvešča o svojem delu člane:
• z izdajo pisnih informacij,
• z objavljanjem vabil, obvestil na oglasni tabli društva, spletnih straneh društva ali po elektronski
pošti, ,.-…
• s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom,
• preko sredstev javnega Obveščanja.
(3) Za dajanje ustreznih informacij je zadolžen Upravni odbor, predsednik društva in po njegovem pooblastilu
tudi druga oseba. Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

III. Članstvo
8. člen
(1) Član društva lahko postane posameznik, ki je državljan Republike Slovenije. Član društva je lahko tudi
tujec. Članstvo je prostovoljno.
(2) Član društva je lahko mladoletnik, le da do njegovega dopolnjenega 15. leta podpiše pristopno izjavo in
ga v društvu zastopa njegov zakoniti zastopnik (eden od staršev ali skrbnik).
9. člen
Kdor želi postati član društva, mora podpisati pristopno izjavo za sprejem v članstvo, ki jo predloži
Upravnemu odboru in v kateri navede, da želi postati član ter se zaveže, da bo upošteval Statut društva.
10. člen
Pravice članov društva so:
• da volijo in so voljeni v organe društva,
• da sodelujejo pri delu društva,
• da so seznanjeni s programom, delom in poslovanjem društva,
• da glede na doseženo kvaliteto sodelujejo na tekmovanjih doma in v tujini.
11. člen
Dolžnosti članov društva so:
• da s svojim delom prispevajo k uresničitvi namena in ciljev društva,
• da delujejo v skladu s Statutom, drugimi splošnimi akti in sklepi društva,
• da poravnavajo svoje finančne obveznosti,
12. člen
• da sodelujejo pri organizaciji in izvedbi akcij društva,
• da redno plačujejo članarino.
(1) Članstvo preneha s prostovoljnim izstopom, z izključitvijo, črtanjem zaradi neplačevanja finančnih
obveznosti (tri mesece po zapadlosti roka) ali s smrtjo člana. S prenehanjem članstva prenehajo vse pravice
člana društva.
13. člen
(2) Član prostovoljno izstopi iz društva, če Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
Član se izključi iz društva, če grobo krši obveznosti iz 11. člena, če zavestno ravna proti interesom društva in
če disciplinska komisija ugotovi, da je odgovoren za nečastno dejanje. Člana izključi iz društva disciplinska
komisija s sklepom. Sklep mora biti izdan v skladu z disciplinskim pravilnikom.
14. člen
(1) Društvo ima lahko častne člane. Častni člani imajo enake pravice kakor redni člani in so oproščeni
plačevanja članarine. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in
uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu. V tem primeru častni
član nima pravice odločanja.
(2) Za posebne zasluge za razvoj društva se šteje tudi osvojeno 1. do 3. mesto na olimpijskih igrah,
svetovnih prvenstvih v članski konkurenci za posameznike, če je član v času nastopa na tekmi bil član
društva. Tekmovalec lahko postane častni član društva po koncu svoje tekmovalne kariere.
15. člen
Društvo ima lahko tudi donatorje in ta status dobi domača in tuja fizična ali pravna oseba, ki prispeva
sredstva v društvo. Društvo ima lahko tudi sponzorje, ki v zameno za promocijske ali druge storitve društva,
prispevajo sredstva društvu. Donatorji in sponzorji se vabijo na seje Občnega zbora in imajo pravico
razpravljati in dajati pobude in predloge za uresničevanje ciljev in programov društva s pravico
posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in sklepati o zadevah, o katerih se odloča na sejah Občnega
zbora.

IV. Organi društva
16. člen
(1) Organi društva so:
1. Občni zbor,
2. Upravni odbor,
3. Nadzorni odbor,
4. Svet staršev,
5. Disciplinska komisija.
(2) Društvo ima tudi Strokovni svet, kot organ namenjen reševanju strokovnih vprašanj razvoja kajakaškega
športa, komisije, ki pokrivajo posamezna področja povezana s tekmovalnim športom ter odbore in delovna
telesa, ki jih Upravni odbor ali drugi organi imenujejo po potrebi.
(3) V organe društva ne morejo biti izvoljene osebe, ki so obsojene zaradi kaznivega dejanja zoper varnost
Republike Slovenije ali zoper človečnost in mednarodno pravo, dokler trajajo pravne posledice obsodbe.

v. Občni zbor
17. člen
Občni zbor društva je najvišji organ in voli organe društva navedene v 1. odstavku 16. člena. Sestavljajo ga
vsi člani društva.
18. člen
(1) Občni zbor zaseda enkrat letno. Lahko je reden ali izreden. Redni Občni zbor se skliče najmanj deset dni
pred zasedanjem. Skliče ga Upravni odbor.
(2) Izredni Občni zbor skliče Upravni odbor po lastni odločitvi, na zahtevo tretjine članov društva oz. na
zahtevo Nadzornega odbora. Izredni Občni zbor sklepa le o zadevi, zaradi katere je bil sklican. Upravni
odbor je dolžan sklicati izredni Občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če Upravni odbor
izrednega občnega zbora ne skliče v predvidenem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni
red z ustreznimi materiali.
19. člen
O zasedanju se vodi zapisnik, ki ga podpišeta delovni predsednik, zapisnikar ter dva overovatelja zapisnika.
20. člen
Naloge Občnega zbora so predvsem:
• sprejema dnevni red,
• sprejema programske usmeritve društva in program dela,
• razpravlja o programskih in finančnih poročilih dela društva,
• voli in razrešuje predsednika društva ter druge organe društva,
• voli in razrešuje predstavnike, ki zastopajo društvo v predsedstvu Kajakaške zveze Slovenije,
• sprejema Statut ter njegove spremembe in dopolnitve,
• sklepa o prenehanju in združevanju društva,
• imenuje častne člane na predlog Upravnega odbora,
• potrdijo zaključni račun društva,
• odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora in Nadzornega odbora,
• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
• odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani ali organi društva.
21. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi statuta C”\
oziroma novem statutu ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini
prisotnih članov. Način glasovanja določa Občni zbor. Ko se glasuje o razrešitvi organov društva, ne smejo o
tem glasovati člani teh organov društva.
22. člen
(1) Občnemu zboru smejo prisostvovati tudi vsi tisti, ki so, ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z
delovanjem društva, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne smejo pa glasovati ter odločati o
zadevah, o katerih sklepa Občni zbor.
(2) Pravico glasovanja imajo vsi člani društva v starosti nad 16 let, za mlajše pa njihovi zakoniti zastopniki
(starši in skrbniki), ki so osebno prisotni na Občnem zboru, pooblastila niso dovoljena.
23. člen
(1) Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih vsaj 30 članov. Če Občni zbor ni
sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar je Občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj 20 članov.
24. člen
(2) Občni zbor začne predsednik Upravnega odbora društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva.
Poleg tega izvoli Občni zbor še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.
25. člen
Občni zbor sprejema sklepe o vsaki točki dnevnega reda. Vsak član lahko najkasneje 8 dni pred zasedanjem
pismeno predlaga razširitev dnevnega reda. Glasovanje je tajno, če tako zahteva 10 prisotnih članov
društva.

VI. Upravni odbor
26. člen
(1) Upravni odbor je izvršilni organ Občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo društva med občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na
občnem zboru.
(2) Upravni odbor ima 9 članov, od katerih predsednika in pet članov izvoli občni zbor, predsednik sveta
staršev, predstavnik trenerjev in predstavnik tekmovalcev pa so člani Upravnega odbora po položaju.
(3) Predstavnika trenerjev izvolijo za dobo 2 let trenerji iz svoje srede. Predstavnika tekmovalcev izvolijo za
dobo 2 let tekmovalci iz svoje srede.
(4) Člane Upravnega odbora izvoli Občni zbor za dobo dveh let. Način glasovanja vsakokrat določi Občni
zbor. Za svoje delo je Upravni odbor odgovoren Občnemu zboru.
27. člen
(1) Predsednik društva je hkrati predsednik Upravnega odbora in ga izvoli Občni zbor za dobo 2 let.
Predsednik društva je uradni predstavnik in zastopnik društva pred državnimi in drugimi organi in
organizacijami v državi in tujini in je odgovoren za zakonito delo društva v skladu s Statutom in pravnim
redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru in Upravnemu odboru.
(2) V primeru, da Občni zbor ne določi predstavnika, je predsednik društva po funkciji predstavnik, ki zastopa
društvo v predsedstvu Kajakaške zveze Slovenije.
(3) Predsednik društva sklicuje redne, izredne ali dopisne seje Upravnega odbora, vodi delo Upravnega
odbora in prične zasedanje Občnega zbora. Predsednik skliče sejo Upravnega odbora tudi, če to pisno
zahtevajo 3 člani Upravnega odbora. Upravni odbor odloča z večino glasov prisotnih na seji. Veljavne sklepe
sprejema, če je na seji prisotna večina članov Upravnega odbora.
(4) Predsednik društva se lahko v posameznih nujnih primerih odloči za izredno oziroma dopisno sejo (po
pošti ali e-pošti) na način, da naslovniki pri seji lahko sodelujejo in glasujejo. Takšna seja se izvede, kadar je
zadeva nujna in zaradi pomembnosti ali nujnosti hitrega sprejema ne more čakati na izvedbo redne seje.
(5) V primeru začasne odsotnosti predsednika ga nadomešča član Upravnega odbora po pooblastilu
predsednika.
(6) V primeru, da predsednik trajno preneha opravljati svojo funkcijo pred iztekom mandata, Upravni odbor
izmed svojih članov izvoli vršilca dolžnosti predsednika z vsemi njegovimi pooblastili in odgovornostmi, ki
vodi društvo do naslednjega rednega Občnega zbora.
28. člen
Upravni odbor opravlja vse zadeve društva in lahko sprejme pravilnik za svoje delo. Upravni odbor izbira
sodelavce za opravljanje tajniških in drugih administrativno strokovnih opravil. Odloča tudi o zaposlovanju
profesionalnih sodelavcev na podlagi veljavne zakonodaje.
29. člen
(1) Naloge Upravnega odbora so zlasti:
• sklicuje Občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za Občni zbor,
• pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,
• pripravi predlog statuta in njegove spremembe in dopolnitve,
• pripravi in sprejema druge splošne akte društva,
• skrbi za vodenje evidence o premičninah in nepremičninah društva,
• sestavlja letni koledar dejavnosti in ga izvršuje,
• izvršuje in spremlja realizacijo sklepov Občnega zbora,
• imenuje komisije in njihove predsednike,
• izbere in imenuje glavnega trenerja, ki istočasno kot predsednik vodi Strokovni svet,
• nadzira potek in rezultate priprav in treningov ter tekmovanj, vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
• skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva,
• določa višino članarine,
• upravlja s premoženjem društva,
• oblikuje razpis in odloča o sprejemu profesionalnih delavcev,
• voli in razrešuje predstavnike, ki zastopajo društvo v komisijah, odborih in svetih Kajakaške zveze
Slovenije in drugih institucijah,
• potrjuje poslovno poročilo, ki ga društvo mora vsako leto oddati na AJPES.
(2) Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacije med organi društva
lahko Upravni odbor izmed članov društva ali tretjih oseb imenuje sekretarja društva in mu istočasno s
sklepom podrobneje določi naloge in pristojnosti. Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru. Sekretar
lahko svoje delo opravlja tudi profesionalno, če tako sklene Upravni odbor.
30. člen
Upravni odbor je dolžan pri pripravi in pri sprejemanju splošnih aktov društva pridobiti mnenja zainteresiranih
članov društva. Predlogi in mnenja zainteresiranih članov se zbirajo v objavljenem roku, ki ne sme biti krajši
od 30 dni.

VII. Nadzorni odbor
31. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli Občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.
Člani Nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani Upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah
Upravnega odbora, nimajo pa pravice glasovanja.
32. člen
Nadzorni odbor nadzira finančno in materialno poslovanje in delo Upravnega odbora in drugih organov
društva in o svojem delu seznanja Upravni odbor. Najmanj enkrat letno poda izčrpno poročilo Občnemu
zboru. Konstituira se, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika. Mandat članov nadzornega odbora traja dve
leti.
33. člen
Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.

VIII. Svet staršev
34. člen
(1) Svet staršev sestavlja najmanj 5 članov društva, ki jih izvoli Občni zbor za dobo dveh let. Vsakokratno
število članov Sveta staršev določi občni zbor. Praviloma ga sestavljajo starši tekmovalcev vseh vadbenih
skupin. Svet staršev izmed sebe izvoli predsednika, ki je tudi član Upravnega odbora.
(2) Naloge Sveta staršev so:
• služi kot povezava med tekmovalci in organi društva,
• skrbi za uveljavljanje interesov staršev,
• skrbi za interese društva,
• sodeluje pri pripravi in izvedbi tekmovanj, prireditev in drugih aktivnosti društva.
(3) Za svoje delo je Svet staršev odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru. Svet staršev mora delati
v interesu društva in v skladu s Statutom društva. O pritožbah zoper sklepe Sveta staršev odloča Upravni
odbor.

IX. Strokovni svet
35. člen
(1) Strokovni svet sestavljajo vsi tisti aktivni trenerji, ki so nosilci vadbenih skupin in njihovi pomočniki.
Predsednik Strokovnega sveta je po položaju glavni trener.
(2) Naloge Strokovnega sveta so:
• strokovno planiranje, vodenje in izvajanje programa vrhunskega, kakovostnega in rekreativnega
športa,
• skrb za vzgojo in usposabljanje ter kvalitetni razvoj članov-tekmovalcev,
• sodelovanje pri organizaciji in izvedbi tekmovanj,
• organiziranje tečajev in izobraževanja za otroke, mladino in odrasle.
36. člen
Naloge predsednika Strokovnega sveta so:
• sklicevanje in vodenje sestankov in dela Strokovnega sveta,
• koordiniranje dela med posameznimi vadbenimi skupinami tekmovalcev,
• sodeluje pri pripravi in izvedbi tekmovanj,
• deluje v skladu s smernicami Strokovnega sveta,
• skrb za strokovnost dela trenerjev,
• poročanje Upravnemu odboru, kateremu je odgovoren.
37. člen
(1) Naloge trenerja posamezne vadbene skupine so:
• vodi posamezno vadbeno skupino tekmovalcev,
• sodeluje pri pripravi in izvedbi tekmovanj,
• deluje v skladu s smernicami Strokovnega sveta,
• opravlja tudi druge naloge, ki mu jih določi Upravni odbor ali Strokovni svet,
• skrb za celosten fizični in mentalni razvoj tekmovalca,
• natančnejše naloge trenerjev so opredeljene v splošnem aktu.
(2) Svoje delo lahko opravlja profesionalno ali neprofesionalno in je odgovoren predsedniku Strokovnega
sveta in Upravnem odboru.

X. Disciplinska komisija
38. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo 3 člani. Člani se volijo za dve leti. Predsednika izvolijo člani izmed sebe.
Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe.
39. člen
Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe z večino glasov vseh članov. Disciplinska komisija je
odgovorna Občnemu zboru.
40. člen
(1) Naloge Disciplinske komisije so:
• ugotavljanje odgovornosti,
• izrekanje disciplinskih ukrepov v primeru kršitev, ki jih predvideva statut in Disciplinski pravilnik.
(2) Za disciplinski prekršek se med drugim šteje hujše nespoštovanje Statuta in sklepov organov in vsako
ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.
41. člen
O pritožbah zoper sklepe Disciplinske komisije odloča Upravni odbor kot drugostopenjski organ.

XI. Viri materialnih sredstev
42. člen
(1) Društvo pridobiva sredstva iz državnega oz. občinskega proračuna, iz financiranja projektov, iz naslova
materialnih pravic in dejavnosti društva, iz rednih letnih članarin, vadnin, iz ostalih prispevkov članov,
sponzorjev in donatorjev društva, iz daril, dediščin, dobrodelnih prireditev in drugih prihodkov.
(2) Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
(3) Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
43. člen
(1) Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani. Na rednem
Občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in potrdijo zaključni račun društva.
(2) Izbira programov in višino sredstev za te programe določa Upravni odbor v skladu s smernicami in
programskimi usmeritvami Občnega zbora.
44. člen
(1) Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je last društva, vpisano v inventarno knjigo.
(2) Premično premoženje se lahko kupi in odtuji na podlagi sklepa Upravnega odbora. Nepremično
premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi odločitve Občnega zbora.

XII. Finančno poslovanje
45. člen
Izdatke, ki so povezani s poslovanjem društva odobrava predsednik ali od njega pooblaščena oseba.
Društvo vodi podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu z zakonom in računovodskimi
standardi za društva. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in
poslovanje društva.

XIII. Prenehanje in združevanje
46. člen
Društvo preneha na načine predvidene z zakonom. O prenehanju društva po volji članov ali združevanju
sprejme sklep Občni zbor, ki je sklican v ta namen. Sklep je sprejet, če zanj glasuje 2/3 prisotnih članov
društva.

XIV. Končne določbe
47. člen
(1) Ta Statut je sprejel redni Občni zbor, ki je bil dne 10.4.2013 ter začne veljati takoj. Za njegovo tolmačenje
in razlago Občni zbor društva pooblašča Upravni odbor društva.
(2) Z dnem uveljavitve tega Statuta preneha veljati Statut Kajak Kanu Kluba Tacen, sprejet dne 20.4.2010.

Ljubljana, 10.4. 2013